Accueil‘Ohipa

‘Ohipa

‘Ohipa ‘Ohipa

Te mau pūpūra’a ‘ohipa a te mau ‘oire ‘e tā rātou mau ‘āmuitahira’a

Parau fa’aara i te mau tinotītau

E ha’apa’o noa te CGF i te fa’atīanira’a o te mau pūpūra’a ‘ohipa a te mau ‘oire, ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e pū ‘ohipa a te mau ‘oire nō Pōrīnetia farāni. Nō te tahi atu mau pūpūra’a ‘ohipa i Pōrīnetia farāni nei (a te tahi atu mau piha ‘ohipa a te hau ‘e te mau taiete unuma), ‘a haere atu i ni’a i te tahua natirara a te SEFI.

E tano ‘ia fa’aha’amana’o nā te mau ‘oire noa ‘e te mau ‘āmuitahira’a ‘oire e rave i te fa’anahora’a o te mā’itira’a i te mau tinotītau – ‘Aita te CGF e ō i roto i te mau mā’itira’a. Nā te Tāvana ‘e aore rā te Peretiteni, o te fatu ‘ohipa ïa, e fa’atere i te mā’itira’a ‘e te hi’opo’ara’a a te mau tinotītau.

Nō te mau ha’amāramaramara’a nō te pūpūra’a ‘ohipa a te mau ‘oire, ‘e aore rā nō te tītau i te ‘ohipa i pūpūhia, e anihia i te mau ta’ata e hina’aro i taua mau ‘ohipa rā ‘ia hono ‘āfaro atu i te ‘oire, te ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e aore rā te pū ‘ohipa a te ‘oire e fatu nei i taua ‘ohipa rā ‘e o tē ti’a’au nei i te mau tihepura’a.

Nō tē fa’ati’a i te mau tinotītau ‘ia ‘ite maita’i i te mau pūpūra’a ‘ohipa, ‘ua tāpurahia rātou ‘ia au i te ta’amotu ‘e te tuha’a :

 • Ferurira’a ‘e arata’ira’a : A // Fāito BAC + 3
 • Fa’aterera’a : B // ‘Ia fatu, i te parau tū’ite haeha’a a’e, i te BAC
 • Fa’aaura’a : C // Fāito CAP/DNB/BEP
 • Fa’a’ohipara’a : D // ‘Aita e parau tū’ite

Nō te mau ‘ohipa a te mau tuha’a C ’e D ‘aita e tata’ura’a, e tihepu-‘āfaro-hia.

31 offres d’emploi disponibles

Annonces Annonces Annonces Annonces
1 Ripeur
 • Référence : 2024-353
 • Archipel : Îles-du-vent
 • Commune : PAEA
 • Spécialité : Technique
 • Catégorie : D
 • Date limite candidatures : 26/07/2024
3 Sapeurs
 • Référence : 2024-351
 • Archipel : Îles-du-vent
 • Commune : PAEA
 • Spécialité : Sécurité civile
 • Catégorie : D
 • Date limite candidatures : 26/07/2024
Pas de résultats