AccueilTe tōmite nō te mau hōpoi’a tōro’a

Te tōmite nō te mau hōpoi’a tōro’a

Te tōmite nō te mau hōpoi’a tōro’a Te tōmite nō te mau hōpoi’a tōro’a

Le cumul d’activités

Tei raro i te mana o te CSFPC te tōmite nō te mau hōpoi’a tōro’a. Nā na e tuatāpapa i te nūmerara’a faufa’a i rotopū i te mau ‘ohipa nō te maita’i o te tā’ato’ara’a ‘e te mau ‘ohipa unuma e hina’arohia nā te mau rave ‘ohipa ‘oire.

Te terera’a ‘ohipa

E va’u mahana i muri mai i te fāri’ira’a, e fa’atae atu te tāvana ‘e aore rā te peretiteni nō te ‘āmuitahira’a ‘oire i te fa’a’itera’a i te ‘āmuira’a tōro’a i te piha pāpa’i parau a te tōmite nō te mau hōpoi’a tōro’a, ‘āpitihia atu ‘e tā na tuatāpapara’a nō te anira’a ‘e te hō’ē parau pāpa’i e fa’a’ite nei i te nu’ura’a o te orara’a tōro’a a te rave ‘ohipa.

Te mau mero

I roto i te tōmite nō te mau hōpoi’a tōro’a  e vai nei te hō’ē  ha’avā a te tuha’a terera’a ‘ohipa mā’itihia nā te peretiteni nō te tiripuna ‘ohipa a te Hau nō Pōrīnetia farāni, e pae mero a te CSFPC mā’itihia nā tā na  mau mero iho, ti’a a te mau ‘oire, ‘e tae atu e pae mero a te CSFPC mā’itihia nā tā na mau mero iho, ti’a nō te mau rave  ‘ohipa.