AccueilE RAVE ‘OHIPA VAU NĀ TE ‘OIRETi’ara’a mana ‘e fa’ahepora’a a te rave ‘ohipa ‘oire

Ti’ara’a mana ‘e fa’ahepora’a a te rave ‘ohipa ‘oire

Ti’ara’a mana ‘e fa’ahepora’a a te rave ‘ohipa ‘oire Ti’ara’a mana ‘e fa’ahepora’a a te rave ‘ohipa ‘oire

Te mau ti’ara’a mana ‘e fa’ahepora’a a te rave ‘ohipa ‘oire

Mai te fa’atōro’ara’a ‘e tae atu i te fa’a’orera’a i te ti’ara’a rave ‘ohipa ‘oire, e ‘itehia i te roara’a o te orara’a tōro’a a te rave ‘ohipa ‘oire e rave rahi ‘ohipa, tuha’a, ti’ara’a ‘e fa’anahora’a. E arata’ihia o ia ‘e te mau ti’ara’a mana ‘e te mau fa’ahepora’a.

‘Ua fa’ata’a te CGF i te mau parau e ha’amāramarama ia ‘oe nō te parau o te fa’aaura’a ture e ha’amau nei i te papa ture o te terera’a ‘ohipa a te mau ‘oire nō Pōrīnetia farāni.  ‘Aita teie mau parau ha’amāramarama nō te tā’ato’ara’a e faufa’a a’ora’a. Tē tītau-manihini-hia nei ‘oe ‘ia    hi’opo’a i te fa’aterera’a o te papa ture nō te mau ti’ara’a ta’a ‘ē.