Te haere’a

Te haere’a Te haere’a

Te haere’a a te rave ‘ohipa ‘oire

‘Ia au i te fa’auera’a n°2005-10 nō te 4 nō tēnuare 2005, e fatu te rave ‘ohipa ‘oire, ‘ei huru tumu, i tō na ti’ara’a (‘eiaha rā tā na ‘ohipa). I te roara’a o tō na orara’a tōro’a, e nehenehe tā na e amo e rave rahi tōro’a e tūea i tō na ti’ara’a ‘e tō na ‘aravihi.

E nehenehe tā te rave ‘ohipa ‘oire e taui i te fatu ‘ohipa i roto i te Terera’a ‘Ohipa ‘Oire nā roto i te tauira’a tōro’a ‘e aore rā, e nehenehe ato’a tā na e taui i te Terera’a ‘Ohipa nā roto i te rāve’a o te monora’a.

Teie te hō’ē hoho’a ha’apoto o te mau rāve’a ta’a ‘ē nō te haere’a a te rave ‘ohipa ‘oire.

Te tauira’a tōro’a

E vai nei e piti huru tauira’a tōro’a : nā rāpae ‘e nā roto.

  • Te tauira’a tōro’a nā rāpae, o te taime e vaiiho te rave ‘ohipa i tā na ‘oire nō te tahi atu ‘oire ‘e aore rā nō te tahi ‘āmuitahira’a ‘oire.
  • ‘Āre’a te tauira’a tōro’a nā roto, o te taime e tauihia te tōro’a a te rave ‘ohipa i roto i tō na ‘oire. O te tauira’a piha tōro’a/fa’aterera’a.

I roto i teie nei nā rāve’a e piti, e vai noa te mau fāna’o i noa’a i te rave ‘ohipa. E vai noa tō na maorora’a i roto i te ti’ara’a ‘e te ‘āna’ira’a e fatuhia e ana ‘e, e tere noa tō na orara’a tōro’a mā te ‘ore e mutu i roto i te ‘oire ‘e aore rā i te pū e fāri’i ia na, o tei fa’ataehia atu tā na iho pu’e parau, ma te ‘ore e fa’aiti i tā na moni ‘āva’e.

‘Irava 47

E nehenehe e taui i te tōro’a o te hō’ē rave ‘ohipa ‘oire e fatu nei i te hō’ē ti’ara’a, ‘ia fa’ati’a o ia, i ni’a i te hō’ē ‘ohipa a te tahi ‘oire, a te tahi ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e aore rā a te hō’ē pū a te Hau e tūea i tā na ti’ara’a. Nā te fa’aterera’a o te ‘oire e fāri’i ia na e ha’amana i tā na tauira’a tōro’a. Maori te tūra’a mana’o i rotopū i te fa’aterera’a o te ‘oire e fāri’i ‘e te fa’aterera’a e fa’a’ohipa nei i te rave ‘ohipa ‘oire, e mana te tauira’a tōro’a e toru ‘āva’e i muri mai i te fa’aarara’a o te fa’aotira’a a te fa’aterera’a o te ‘oire e fāri’i i te fa’aterera’a o te ‘oire nō reira mai te rave ‘ohipa.

E rave te fa’aterera’a o te fa’atōro’ara’a i te haere’a o te mau rave ‘ohipa ‘oire i roto i te ‘oire iho ‘e aore rā i te pū ; o te mau tauira’a tōro’a noa, i reira e vai ai te tauira’a nohora’a ‘e aore rā te tauira’a o te orara’a o te rave ‘ohipa, e hi’opo’ahia ‘e te mau tōmite terera’a ‘ohipa ti’atū. E hi’opo’ahia nā mua roa te mau tauira’a tōro’a a te mau rave ‘ohipa ‘oire i fa’ata’ahia i tō rātou ‘āpiti nō te mau tumu tōro’a ‘e te mau rave ‘ohipa ‘oire e ‘itehia e huma.

Te monora’a

E fa’ati’a o ia i te haere’a i rotopū i te terera’a ‘ohipa e vai nei i roto i tō tātou fenua (Hau nui, Hau fenua, te mau ‘oire ‘e tā rātou mau ‘āmuitahira’a) ‘e hau atu ā (Fenua Farāni)

I roto i te monora’a, e tu’uhia te rave ‘ohipa ‘oire i rāpae mai i tā na arata’ira’a ‘ohipa, ‘ohipa ‘e aore rā tino tōro’a tumu ‘e, e tāmau o ia i tē fāna’o i reira i tō na mau ti’ara’a mana nō te nu’ura’a ‘e te fa’atuha’ara’a. I roto i teie ravera’a, e parauhia e piti orara’a tōro’a tūrua tō te rave ‘ohipa ‘oire.

‘Irava 57

Te monora’a, o te vaira’a o te rave ‘ohipa ‘oire i tu’uhia i rāpae mai i tō na arata’ira’a ‘ohipa tumu, tē fāna’o noa rā o ia i roto i tā na arata’ira’a tumu i tā na mau ti’ara’a mana nō te nu’ura’a ‘e te fa’atuha’ara’a. E fa’aotihia te reira, nā ni’a i te anira’a a te rave ‘ohipa ‘oire, nā te fa’aterera’a o te fa’atōro’ara’a i reira o ia e ha’a ai. E nehenehe e fa’aore ia na. Tei raro a’e te rave ‘ohipa ‘oire i monohia, i te mau ture a te tōro’a e amohia e ana nā roto i te monora’a. E tau poto ‘e aore rā tau roa tō te monora’a.

Te fa’ata’ara’a

I te tau ravera’a ‘ohipa, e nehenehe te rave ‘ohipa, ‘ia fa’ati’a o ia, e haere e ha’a i roto i te tahi piha tōro’a ‘e aore rā ‘oire, te hō’ē tā’atira’a faufa’a nō te tā’ato’ara’a ‘e aore rā te hō’ē fa’anahora’a fa’a’ona ‘ore e rave nei i te ‘ohipa nō tē turu ‘e nō tē fa’ahope i te ‘ohipa a te mau piha tōro’a a te ‘oire.  I te tau o taua fa’ata’ara’a rā, e vai noa o ia i raro a’e i te fa’aterera’a a tōna terera’a ‘ohipa tumu nō te arata’ira’a ‘ohipa, te ‘aufaura’a moni ‘āva’e ‘e te pārurura’a tōtiare. Terā rā, nā te pū fāri’i e ha’amau i te mau fa’auera’a ‘ohipa (‘ohipa, hora, tau fa’afa’aeara’a tāmatahiti …).

‘Irava 56

Te fa’ata’ara, o te fa’anahora’a a te rave ‘ohipa ‘oire e vai tāmau i roto i tā na arata’ira’a ‘ohipa tumu, i reira o ia e amo ai i te hō’ē tōro’a, e tāmau i te ‘aufauhia nō tā na ‘ohipa terā rā e rave o ia i tā na ‘ohipa i roto i te hō’ē ‘oire ‘e aore rā te hō’ē pū a te hau ‘ē atu i tō na iho ‘oire tumu. E tupu o ia mai te peu e anira’a rahi nō te ‘ohipa, ‘e te parau fa’ati’a a te rave ‘ohipa ‘oire. E tītauhia ‘ia amo taua rave ‘ohipa rā i te tōro’a e hō’ē ā fāito ‘āpapara’a mana i te tōro’a tā na i amo i roto i tā na terera’a ‘ohipa tumu.