AccueilTe Tōmite Terera’a ‘ohipa Ti’atū (CAP)

Te Tōmite Terera’a ‘ohipa Ti’atū (CAP)

Te Tōmite Terera’a ‘ohipa Ti’atū (CAP) Te Tōmite Terera’a ‘ohipa Ti’atū (CAP)

Porquoi les saisir ?

E mana tō te Tōmite Terera’a ‘ohipa Ti’atū ‘e, e fa’ahepohia ‘ia ani i tō na mau mana’o nō te mau uira’a ato’a nō te ta’ata tāta’i tahi.

Nō te :

 • mau tāpura nu’ura’a
 • te pāto’ira’a ‘ia ha’atumura’a
 • te pāto’ira’a i te tauira’a i te ti’ara’a
 • te fa’aroara’a i te tau ha’apa’arira’a tōro’a
 • te tīhatira’a i te taime ha’apa’arira’a tōro’a
 • te tauira’a tōro’a i muri mai i te hō’ē fifi pae tino
 • te mau pāto’ira’a fa’aitira’a hora nō te ‘ohipa aupupu pāruru rave ‘ohipa ‘e aore rā nō te ha’api’ira’a tōro’a
 • te tauira’a t¯ro’a nā roto e taui i te nohora’a ‘e aore rā i te ti’ara’a o te rave ‘ohipa
 • te tono’ē-ra’a o te rave ‘ohipa ‘oire
 • te tauira’a i te nota
 • te tāpura ta’ata manuia nō te nu’ura’a roto
 • te mau anira’a monora’a i te tahi atu ‘oire, te tahi ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e aore rā te tahi pū terera’a ‘ohipa ‘oire
 • te mau anira’a fa’aōra’a i muri mai i te hō’ē monora’a i roto i te hō’ē ‘oire, te hō’ē ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e aore rā te hō’ē pū terera’a ‘ohipa ‘oire
 • te tau vatara’a (maori ti’ara’a mana hope ‘e ‘āfaro)
 • te vaiaurarora’a ‘e te tihātira’a nō te ‘erera’a fa’ahope ‘ohipa

E nehenehe ato’a e ani i te mana’o o te tōmite, nā te rave ‘ohipa ‘oire, nō te :

 • mau fa’aotira’a e pāto’i i tē fa’ati’a i te ravera’a ‘ohipa taime ‘ohipa tātuha’a
 • te mau mārōra’a nō te ta’ata hō’ē nō te mau fa’auera’a nō te ‘ohipa taime tātuha’ahia
 • te mau fa’aotira’a e pāto’i i te nu’ura’a o te ‘āna’ira’a
 • te mau fa’aotira’a nō te tu’ura’a i roto i te tau vatara’a, ‘eiaha rā nō tu’ura’a i roto i te tau vatara’a fāna’ohia ‘ia au i te ture
 • te mau fa’aotira’a nō te mau tau fa’afa’aeara’a e vai nei i te ‘irava 54 a te fa’auera’a nō te 4 nō tēnuare 2005 i fa’ahitihia i ni’a atu
 • te mau fa’aotira’a e pāto’i i te mau parau fa’ati’ara’a ma’irira’a nō te hō’ē ‘ohipa fa’aineinera’a i te tata’ura’a terera’a ‘ohipa ‘e aore rā nō te ‘ohipa ha’api’ira’a tōro’a tāmau

E nehenehe ato’a e ani i tō na mana’o ‘ia fifi noa atu te mā’itira’a nā te mau fa’anahora’a aupupu pāruru rave ‘ohipa i te mau ti’a rave ‘ohipa nō te fa’a’ohipara’a i te mau hora ‘ohipa e fa’aitihia ‘e te pāto’ira’a i te fa’afa’aeara’a ‘ohipa nō te ha’api’ira’a tōro’a aupupu pāruru rave ‘ohipa.

‘Aita te mana’o a te tōmite e anihia nō te mau monora’a e fāna’ohia ‘ia au i te ture.

Te terera’a o te ‘ohipa

E ruru te tōmite e piti a’e taime i te matahiti i muri mai i te tītaura’a a tō na peretiteni :

 • nō te hina’aro a te peretiteni iho anei
 • nō te anira’a pāpa’i a te ‘āfa o te mau ti’a tumu a te mau rave ‘ohipa anei

E fa’ataehia atu te anira’a pāpa’i a te ‘āfa o te mau ti’a tumu a te mau rave ‘ohipa i te peretiteni rā, ‘e, e ha’apāpūhia te ‘e aore rā te mau uira’a e tāpa’o i te tumu parau o te rurura’a. E ruru ïa te tōmite i te roara’a tau hau a’e e hō’ē ‘āva’e mai te taime i tae atu te anira’a.

E ha’amauhia te hō’ē tārena ‘ōpuahia a te mau rurura’a i te matahiti. E fa’ataehia atu i te mau ‘oire, ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e pū terera’a ‘ohipa ti’a’auhia ‘e te mau ‘oire nō Pōrīnetia farāni.

Te mau mero

E vai nei i roto i te Tōmite  Terera’a ‘ohipa Ti’atū hō’ē rahira’a ‘aifāito o te mau ti’a a te mau ‘oire, ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e pū terera’a ‘ohipa ti’a’auhia nā te mau ‘oire nō Pōrīnetia farāni ‘e te mau ti’a a te mau rave ‘ohipa.

E mā’itihia te mau ti’a a te mau ‘oire, te mau ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e pū terera’a ‘ohipa ti’a’auhia nā te mau ‘oire nō Pōrīnetia farāni nā te mau ti’a a te mau ‘oire ‘e te mau ‘āmuitahira’a ‘oire e pārahi nei i roto i te tōmite fa’atere a te pū ti’a’aura’a ‘e ha’api’ira’a tōro’a, i rotopū i te mau tāvana ‘e te mau peretiteni nō te mau ‘āmuitahira’a ‘oire ‘e nō te mau pū terera’a ‘ohipa ‘oire.

E vai nei hō’ē rahira’a mono i te mau ti’a tumu, oia ho’i : maha ti’a tumu ‘e maha ti’a mono. E nehenehe tā te mau ti’a mono e pārahi i roto i te mau rurura’a a te tōmite, ‘aita rā tā rātou e nehenehe e parau i tō rātou mana’o. E reo fa’aoti tō rātou i te taime noa e ma’iri te mau ti’a tumu o tā rātou e mono.